PIKW

pikw PIKW to pierwsza i dotychczas jedyna profesjonalna, pełnoetatowa, organizacja w Polsce do spraw systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, procesów zarządzania ryzykiem, governance, compliance oraz wykrywania i zapobiegania korupcji, oszustw i nadużyć oraz kształcenia audytorów i kontrolerów wewnętrznych zatrudnionych we wszystkich organizacjach gospodarki, jak i administracji państwowej w Polsce.

 

Z inicjatywy Edmunda Saundersa oraz Brytyjskiego Funduszu Know How (BKHF) powstała w 1998 specjalistyczna organizacja, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej (PIKW), która przygotowuje kadry do oceny systemów kontroli wewnętrznej i profesjonalnego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego.

PIKW współpracuje z międzynarodowymi organizacjami i z narodowymi instytutami. Dzięki temu adaptuje najlepsze zagraniczne (szczególnie unijne) wzory organizacyjne i systemowe, stosuje międzynarodowe standardy i wytyczne dotyczące kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego wydane przez międzynarodowe organizacje, takie jak: INTOSAI, OLAF, IIA, ACFE, ISACA, IFAC, itp.

Misją Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej jest utrzymanie wiodącej pozycji w Polsce jako uznanego autorytetu w sprawach systemów kontroli wewnętrznej; audytu wewnętrznego; zapobieganiu i wykrywaniu oszustw i nadużyć oraz zwalczanie korupcji; corporate governance i compliance oraz w opracowaniu polskich profesjonalnych standardów kwalifikacyjnych i w prowadzeniu profesjonalnej działalności szkoleniowej i doradczej.

Na program edukacyjny PIKW składają się: konferencje, seminaria, sympozja, kursy, warsztaty, studia zawodowe krajowe i zagraniczne, coroczny międzynarodowy Kongres oraz studia podyplomowe i MBA prowadzone we współpracy z uczelniami wyższymi w całym kraju.

Instytut pomaga w organizowaniu i funkcjonowaniu wyodrębnionej komórki audytu lub kontroli wewnętrznej w każdej organizacji, opracowaniu odpowiedniej metodyki badań kontrolnych (audytów wewnętrznych), procedur, regulacji i regulaminów dotyczących systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, governance i compliance, kontroli zamówień publicznych i zaopatrzeń oraz procesów wykrywania i zapobiegania oszustwom i nadużyciom.

Do pierwszoplanowych działań Instytutu należą:

  • współdziałanie z władzami, instytucjami, uczelniami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi statutową działalnością Instytutu, oraz stosowanie w Polsce standardów i praktyki kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego Unii Europejskiej,
  • podnoszenie rangi i standardu zawodu audytora wewnętrznego w macierzystej organizacji, jak i poza nią, m.in. poprzez opiniowanie polskich projektów[1] dotyczących kontroli i audytu wewnętrznego oraz promocje nowoczesnych metod i technik audytorskich, procesów zapobiegania oszustwom, corporate governance, compliance oraz zarządzania ryzykiem sprawdzonych w innych krajach,
  • umożliwienie kontaktów w środowisku audytorskim przez założenie sieci regionalnych jednostek PIKW i założenie specjalnych grup zainteresowań,
  • promowanie rozwoju nowych (dla Polski) profesji/zawodów we współpracy z międzynarodowymi organizacjami zawodowymi, jak Np.: ACFE, ISACA, CIPS, IFS-CIB, itd.,
  • działanie na rzecz krajowej i zagranicznej promocji polskiej kadry audytorskiej i kontrolerskiej.

 

Strona WWW: www.pikw.pl