IIA POLSKA

iia polska
Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA-Polska skupia audytorów wewnętrznych oraz osoby zainteresowane tą profesją. IIA zajmuje się opracowywaniem standardów, zasad etycznych, certyfikatów, programów kształcenia oraz rozwiązań metodycznych i technicznych w zakresie audytu wewnętrznego.Cele Oddziału Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors) w Polsce:

 

 • działalność promocyjna zawodu audytora wewnętrznego zgodnie z koncepcją międzynarodowego Instytutu Audytorów Wewnętrznych,
 • upowszechnianie międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego uchwalonych przez The Institute of Internal Auditors,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego oraz możliwości zatrudnienia,
 • reprezentowanie i ochrona praw i interesów zawodowych członków stowarzyszenia,
 • krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz upowszechnienie pozycji i znaczenia zawodu audytora wewnętrznego,
 • stworzenie forum wymiany doświadczeń,
 • krzewienie i propagowanie zasad etyki i rzetelności, lojalności zawodowej oraz uczciwej konkurencji, czuwanie nad przestrzeganiem tych zasad,
 • prowadzenie działalności naukowej - dydaktycznej w tym również kształcenie studentów jak i szeroko rozumianej działalności kulturalnej.

 

Polski oddział the IIA opiera swoją działalność na pracy społecznej członków a swoje cele realizuje przez:

 

 • promocję edukacji oraz pomoc w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie powiązanych ze sobą dziedzin audytu, rewizji, systemów kontroli, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa, zapewnienia jakości,
 • ułatwianie swobodnej wymiany wiedzy o metodach i technikach prowadzenia audytu i rewizji,
 •  zapewnieniu odpowiedniej jakości badań audytorskich, budowie i organizacji efektywnych systemów kontroli i nadzoru korporacyjnego, a także o problemach napotkanych przez nas w trakcie realizacji naszych obowiązków zawodowych,
 • upowszechnianie wśród kierowników organizacji, audytorów, pracowników odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo biznesowe i zarządzanie ryzykiem wiedzy na temat konieczności stosowania odpowiednich systemów kontroli dla efektywnej organizacji i wykorzystania zasobów,
 • promocję norm i standardów zawodowych dotyczących prowadzenia audytu oraz świadczenia usług doradczych w dziedzinie audytu i kontroli,
 • promowanie zawodu audytora wewnętrznego wykonywanego zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • pomoc w podnoszeniu profesjonalnej wiedzy i umiejętności,
 • organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, wykładów, konsultacji, poradnictwa, sympozjów, zjazdów, konferencji i konkursów,
 • wydawanie periodyków, podręczników, skryptów, pomocy i materiałów szkoleniowych, informatorów i innych publikacji,
 • przedkładanie wniosków i postulatów właściwym instytucjom w przedmiocie tworzenia odpowiednich uregulowań i zmiany tych uregulowań,
 • współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie audytu wewnętrznego,
 • ułatwianie członkom wzajemnych kontaktów i poszukiwania pracy,
 • współdziałanie z władzami, organami administracji, organizacjami i instytucjami społecznymi lub gospodarczymi,
 • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

 

Strona WWW: www.iia.org.pl