KSOIN

ksoin Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN), jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem pracowników pionów ochrony informacji niejawnych oraz osób zainteresowanych wspieraniem jego celów statutowych.

 

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 • doradztwo pracownikom pionów ochrony w realizacji bieżących zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu ochrony informacji niejawnych,
 • współdziałanie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi i organizacjami społeczno - zawodowymi w zakresie doskonalenia ochrony informacji niejawnych oraz innych prawnie chronionych,
 • wspieranie działalności zawod owej i społecznej pracowników pionów ochrony,
 • upowszechnianie wiedzy i popularyzacja systemu oraz zasad ochrony informacji,
 • wspieranie działalności oraz inicjatyw organów państwowych i samorządowych, instytucji i organizacji zajmujących się ochroną informacji podlegających ochronie prawnej, a w szczególności informacji niejawnych,
 • nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z krajowym i międzynarodowymi stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym profilu działania.

 

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje w szczególności poprzez:

 • prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym organizowanie: konferencji, kursów, wystaw, pokazów odczytów, sympozjów, seminariów itp.,
 • popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pionów ochrony,
 • współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami zajmującymi się podobną problematyką jak Stowarzyszenie,
 • uczestniczenie w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących ochrony informacji niejawnych i innych prawnie chronionych,
 • popularyzowanie Stowarzyszenia, głównie na rzecz zdobywania nowych członków Stowarzyszenia i powstawania kolejnych struktur terenowych,
 • podejmowanie działań zmierzających do integracji zawodowej pracowników pionów ochrony,
 • stwarzanie warunków członkom Stowarzyszenia do poczucia godności zawodowej wywodzącej się z profesjonalnego, zgodnego z zasadami prawa, wiedzy i etyki wykonywania pracy i zawodu,
 • opracowywanie materiałów szkoleniowych i instruktażowych z zakresu ochrony informacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego i fizycznego oraz ochrony danych osobowych,
 • organizowanie doradztwa i konsultingu oraz pośrednictwa dla systemowych rozwiązań organizacyjnych bezpieczeństwa firm i tajemnic prawnie ochronionych,
 • prowadzenie audytów bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych.

 

Strona WWW: www.ksoin.com.pl