PTI

pti

Cele i środki działania Polskiego Towarzystwa Informatycznego:

 

 • popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki i doskonalenia metod jej efektywnego wykorzystania w gospodarce narodowej,
 • podnoszenie poziomu wiedzy i etyki zawodowej oraz kwalifikacji członków, a także oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby zajmujące się informatyką,
 • ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym,
 • popularyzacja w społeczeństwie zagadnień informatyki i jej zastosowań,
 • reprezentowanie członków Towarzystwa, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa, władz oraz stowarzyszeń w kraju i za granicą.Towarzystwo osiąga swoje cele przez:

 

 • współdziałanie z właściwymi jednostkami gospodarczymi, instytucjami, komitetami i towarzystwami naukowymi oraz stowarzyszeniami naukowo-technicznymi krajowymi i zagranicznymi, organizacjami politycznymi i zawodowymi w dziedzinach objętych działalnością Towarzystwa,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej poprzez organizowanie kursów, konferencji, odczytów, wystaw, wycieczek krajowych i zagranicznych, pokazów technicznych, konkursów, działalności wydawniczej i popularyzatorskiej w dziedzinach objętych działalnością Towarzystwa na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 • organizowanie kongresów, konferencji oraz narad naukowych i naukowo - technicznych, krajowych i międzynarodowych,
 • prowadzenie prac mających na celu podnoszenie jakości urządzeń informatycznych oraz inicjowanie, opracowanie i opiniowanie norm dotyczących informatyki, a także opiniowanie państwowych programów i planów w dziedzinie informatyki,
 • współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami przy opracowaniu metod i programów nauczania i szkolenia w zakresie informatyki,
 • popieranie wynalazczości i ruchu racjonalizatorskiego w zakresie informatyki,
 • organizowanie dla swoich członków wyjazdów naukowych i studialnych, praktyk i stażów krajowych i zagranicznych,
 • inicjowanie tworzenia funduszów stypendialnych w porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami,
  wnioskowanie i opiniowanie wykorzystania stypendiów z funduszów organizacji zagranicznych dla członków Towarzystwa,
 • organizowanie i prowadzenie klubów i innych ośrodków oraz akcji i imprez mających na celu poprawę zawodowych kwalifikacji członków Towarzystwa,
 • udzielanie pomocy członkom Towarzystwa w sprawach związanych z wykonywaniem przez nich zawodu informatyka,
 • zgłaszanie i opiniowanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród państwowych dla członków Towarzystwa.

 

Strona WWW: www.pti.pl