COSO


Komitet Sponsorowanych Organizacji (The Committee of Sponsoring Organizations - COSO) był pierwszym, ogólnym modelem kontroli wewnętrznej, który został zaakceptowany przez szerokie grono profesjonalistów.

COSO definiuje kontrolę wewnętrzną jako proces wykonywany przez zarząd, kierownictwo a także inny personel, którego celem jest dostarczenie racjonalnego zapewnienia dotyczącego osiągania celów w jednej lub więcej kategoriach:

 

  • efektywność i skuteczność operacji,
  • rzetelność sprawozdań finansowych,
  • zgodność działań z odpowiednim prawem i regulacjami.

Model COSO można zdefiniować w trzech podstawowych etapach:

  • Ustalenie celów organizacji - celem kontroli wewnętrznej jest zapewnienie, że ustalone cele są osiągane.
  • Szacowanie ryzyka - ocena ryzyka jest wymagana przez rozpoczęciem tworzenia specyficznych działań kontrolnych.
  • Ustalenie potrzebnych działań kontrolnych, których wdrożenie ma na celu minimalizację zidentyfikowanego ryzyka.