Ustawa o rachunkowości

Rozdział 8 ustawy określa zasady ochrony danych w tym ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, dokumentów inwentaryzacyjnych oraz sprawozdań finansowych.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, tekst ujednolicony)