Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. Obejmuje swoim zakresem obszar przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz dokumentów w formie papierowej przetwarzanych w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych.

Czytaj więcej...

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji


W Art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprowadzono pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zgodnie z ustawą jako czyn nieuczciwej konkurencji uznaje się przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.

Czytaj więcej...

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa definiuje m.in. programy komputerowe jako przedmiot prawa autorskiego.

Czytaj więcej...

Ustawa o rachunkowości

Rozdział 8 ustawy określa zasady ochrony danych w tym ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, dokumentów inwentaryzacyjnych oraz sprawozdań finansowych.

Czytaj więcej...

Ustawa o podpisie elektronicznym

Ustawa o podpisie elektronicznym określa warunki stosowania podpisu elektronicznego, skutki prawne jego stosowania, zasady świadczenia usług cetryfikacyjnych oraz zasady nadzoru nad podmiotami świadczącymi te usługi.

Czytaj więcej...

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

W ustawie w Art. 5.1 i 5.2. określono, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Czytaj więcej...